ליצירת קשר חייג: 03-6091888

הסדרת מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי


אזרח ישראל שלו הורה קשיש זר יכול, בתנאים שיפורטו להלן, להסדיר את מעמדו של הורהו בישראל, כך שתתאפשר שהייתו במדינה באופן חוקי, על כל המשתמע מכך.
הנחיות משרד הפנים והוראות 'נוהל הורה קשיש' מס' 5.2.0033 קובעים את המסגרת לפיה, הורה קשיש יוכר ככזה כשהמדובר הוא באשה בת למעלה מ- 62 או בגבר בן למעלה מ- 64. בנוסף, הגשת בקשה להסדרת מעמד להורה קשיש תותר, רק אם זה האחרון הינו בודד, דהיינו, הורה שלו אין ילדים נוספים בחו"ל, זולת האזרח הישראלי – המבקש את הסדרת מעמדו של הורהו בישראל.

ראוי שיודגש, כי רק מי שהוא אזרח ישראל רשאי להגיש בקשה להסדרת מעמד להורהו הקשיש והבודד, כאמור, ולכן אם וככל שיתעורר ספק באשר למעמדו הנטען של המזמין או באשר למרכז חייו בישראל, אפשר ויישמט הבסיס להגשת הבקשה.

התכלית העומדת בבסיס הנוהל היא לאפשר להורה העונה על תנאי הסף להתאחד עם בנו או בתו – אזרחי ישראל המתגוררים בה, על מנת שאלה ישמשו לו משענת ותמיכה בגילו המתקדם, ככל שיזדקק לכך. ברם, מתן אפשרות לבן או לבת לטפל בהורה קשיש ובודד איננה התכלית הבלעדית שביסוד הנוהל, שכן התכלית ההומאנית שביסודו רחבה יותר. תכלית זו נועדה לאפשר להורה, עם הגיעו לגיל מתקדם, לחיות במחיצת או בקרבת בנו או בתו על מנת שלא יכלה את שארית ימיו בגפו ובארץ אחרת והיא מכוונת לאפשר לבן או בת של קשיש, לממש את הצורך הטבעי שלהם כילדיו של אותו הורה לחיות בקרבתו ולו עם הגיעו לגיל, כאמור.

לצורך הגשת הבקשה להסדרת מעמדו בישראל של ההורה הקשיש והבודד הזר, יש להמציא, בין היתר, את המסמכים הבאים –
א. תמונה חזותית ועדכנית של ההורה;
ב. דרכון זר של ההורה (תקף לחצי שנה מעבר לתקופת רישיון הישיבה המבוקש);
ג. תעודות לידה ויושר של ההורה (יושר – כולל שמות מקוריים ואחרים שנשא ההורה);
ד. מסמכים רשמיים (מהשנה האחרונה) המעידים על מצב אישי נוכחי וקודם של ההורה;
ה. תעודות שיש בהן כדי להעיד על הקשר המשפחתי בין ההורה לילדו;
ו. על ההורה הקשיש לחתום על תצהיר לפיו, אין לו ילדים נוספים בחו"ל מלבד האזרח הישראלי;
ז. מכתב מאת ההורה המפרט, בין היתר, היכן התגורר עד היום, היכן עבד ומי היו קרוביו וחבריו בחו"ל. כמו כן, על המכתב לכלול הסבר באשר לטיב הקשר בין האזרח הישראלי לקשיש הזר ומדוע זה האחרון מעוניין לקבל מעמד בישראל;
ח. מכתב מאת האזרח הישראלי שיבהיר, בין היתר, היכן ישהה הורהו הקשיש ומי ידאג לכל צרכיו;
ט. על האזרח הישראלי להתחייב באופן מפורש כי הוא מסוגל לדאוג לצרכי הורהו הקשיש וכי יעשה כן לכשתאושר הבקשה;

בהקשר זה נציין, כי על המסמכים דלעיל להיות מקוריים, מתורגמים כנדרש ובמידת הצורך מאומתים על ידי הגורמים הרלבנטיים.
ככלל, לאחר בחינת הבקשה וצרופותיה ובמידה ויוחלט לאשרה, יוענק להורה הזר רישיון ישיבה, כדלהלן:

1) לאם אשר גילה היה 65 ומעלה בעת הגשת הבקשה – יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 לתקופה של שנה; 2) לאם אשר גילה היה 62-65 בעת הגשת הבקשה – יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/2 לשנה (ניתן יהא להאריכו לתקופה מצטברת של עד 27 חודשים ברצף).

1) לאב אשר גילו היה 67 ומעלה בעת הגשת הבקשה – יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 לשנה; 2) לאב אשר גילו היה 64-67 בעת הגשת הבקשה – יינתן רישיון ישיבה מסוג ב/2 לשנה (ניתן יהא להאריכו לתקופה מצטברת של עד 27 חודשים ברצף).

סה"כ תקופת ישיבה ברישיון מסוג ב/1 להורה בין הגילאים 62-69 תהא שנתיים ולהורה שגילו 70 ומעלה תהא שנה בלבד.

בתום תקופת השהייה ברישיון ב/1 ובהעדר מניעה בהתאם לנוהל, יאושר להורה הקשיש מעמד מסוג א/5 (תושב ארעי) לשנתיים (שנה בכל פעם), שלאחריהן (באין מניעה) יינתן להורה מעמד של תושב קבע בישראל.

ראוי שיודגש, כי האמור לעיל מותנה בהתקיים הנתונים הבאים – מרכז חייהם של ההורה הקשיש והאזרח הישראלי הוא בישראל, מוסיף להתקיים ביניהם קשר, אין מניעה כלשהי שתשמוט את הבסיס לבקשה, כאמור, ושהענקת המעמד לקשיש הזר לא תהא בניגוד לתקנת הציבור בישראל.

נוסיף ונציין, כי היה והבקשה אינה עומדת בקריטריונים שהוזכרו לעיל, אך המדובר הוא במקרה הומניטארי או חריג, אפשר והבקשה תועבר לבחינה ודיון בוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים – דרך פעולה שמצאה ביטוי בפסיקת בתי המשפט לעניינים מנהליים בשנים האחרונות.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים למשרדנו בטלפון 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il.
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.
 
 
משרד, הפנים, רשות, אוכלוסין, הגירה, אזרחות, תושבות, הסדרת, מעמד, אזרח, תושב, ועדת, ועדה, הומניטאריים, בינמשרדית, השגה, ערר, ערעור, עתירה, תביעה, תביעת, זר, זרים, מסמכים, מסמך, תעודות, תעודת, יושר, מצב, אישי, לידה, רווקות, דרכון, מנהל, מנהלית, בית, משפט, עתירות, נהלי, נהלים, נוהל, סתירות, גרסאות, שאלות, תשובות, דיוקים, אישיות, אישיים, הסדרת, מעמד, זוג, נשואים, נשוי, ידועים, בציבור, החלטה, בקשה, פקיד, משותפים, קשר, משקל, ראיות, הוכחות, מיצוי, הליכים, גיור, חוק, דין, תקנות, הסכם, שהייה, שוהה, שימוע, אשרה, אשרת, ויזה, ויזת, רישיון, עולה, שבות, יהודי, ישראל, ישראלית, בעל, אשה, עורך, ראיון, בלתי, חוקי, תעודה, תעודות, אפוסטיל, שגרירות, קונסוליה, נציגות, משמורת, בקורת, גבול, גבולות, אבהות, בן, בת, מסורב, כניסה, סירוב, דחיה, יציאה, כניסה, הורה, קשיש, בודד, הזמנת, היתר, סיעודי, מומחה, הסכם, חיים, ממון, שחרור, ביטול, גירוש, משמורת, אזרחיים, ביקור, תייר, עו"ד, דוד, מוזס, אליסון, עורך, עורכי, משרד, תרגום
הסדרת מעמד לבן/בת זוג זר/ה
  • נישואים לאזרח/ית ישראלי/ת
  • חיים משותפים / בני זוג מאותו המין 
  • הסכם חיים משותפים / הסכם ממון 
  • תביעת אבהות - בדיקת סיווג רקמות 
  • התרת נישואים לבני זוג מעורבים
אשרות לזרים
  • היתר להזמנת עובד זר סיעודי
  • הזמנת עובד זר מומחה
  • העסקת עובדים זרים בבניין, חקלאות, מסעדות אתניות 
  • אשרות לאומנים וספורטאים 
הרשמה לדיוור
הירשם/י
חפשו אותנו ברשתות החברתיות