Post

תביעת אבהות

תביעת אבהות

לצורך הסדרת מעמדו של קטין שנולד לאב אזרח ישראלי ולאם זרה, עובר לפניה למשרד הפנים לצורך רישום הקטין/ה במרשם האוכלוסין, הינה פניה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למתן צו המורה על ביצועה של בדיקת רקמות המכונה "בדיקת סיווג רקמות".

תוצאותיה של בדיקה זו הינן ראיה קבילה בבית המשפט ככל שהדבר נוגע לסוגיית אבהותו של האזרח הישראלי על הקטין. הצדדים להליך הינם האב והאם אל מול המדינה, אשר מיוצגת באמצעות פרקליטות המדינה. טרם ביצוע בדיקת הרקמות, יש לקבל את תגובת הפרקליטות לבקשה ואף את הסכמת האב והאם לביצוע הבדיקה. רק לאחר שהפרקליטות מוסרת לבית המשפט את עמדתה ובאין מניעה, ניתן צו לעריכת בדיקת הרקמות ולאחר קבלת תוצאות הבדיקה, מועברת חוות דעת רפואית מאת בית החולים לבית המשפט ובהתקבל תוצאה חיובית, יורה בית המשפט למשרד הפנים באמצעות פסק דין מטעמו, לרשום את האב כאבי הקטין ולשנות את שם משפחתו לזה של שנושא אביו.

מכאן, שבכוחו של פסק הדין שיינתן בבית המשפט לענייני משפחה לקבוע סטטוס. כלומר, ההשלכות והתוצאות של הצהרת האבהות הן לא רק לעניין הזכויות והחובות שבין הקטין לבין מי שהוצהר כאביו, אלא שבהצהרה כרוכים נושאים משמעותיים נוספים כגון ענייני ירושה, כשרות יוחסין, רישום במרשם אוכלוסין וכיו"ב.

ככלל, את בדיקת סיווג הרקמות ניתן לבצע במעבדות המוכרות לבדיקת קשרי משפחה באחד מ-4 בתי החולים שלהלן – 'הדסה עין כרם', בירושלים; שיבא תל השומר, ברמת גן; רמב"ם, בחיפה; בילינסון, בפתח תקוה;

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin