Post

פטור מהמצאת מסמכים בהליך מדורג

פטור מהמצאת מסמכים בהליך מדורג

לא אחת, נתקלים אזרחים ותושבים ישראליים בקושי להמציא מסמך כזה או אחר במסגרת הליך הסדרת המעמד בישראל עבור בני זוגם הזרים, אם כחלק מנהלי משרד הפנים ואם על בסיס שיקול דעתו השרירותי של פקיד מנהל האוכלוסין המטפל בעניינם.
אותם מבקשי מעמד בישראל מנועים מלהתחיל בהליך, להמשיך בו או לסיימו, וזאת מאחר ואין באפשרותם להמציא מסמכים מארצות מוצאם. לעתים, אין באפשרותם להמציא דרכון תקף, לעתים אין הם יכולים להמציא תעודת יושר ובמקרים מסוימים תעודה המעידה על מצבו האישי הקודם של בן הזוג הזר (שנישא לאזרח הישראלי או שהוא הידוע בציבור שלו), ולעתים במסמך אחר.

אמנם במרוצת הזמן חל שינוי באופן הדרישה להצגת מסמכים והשרירותיות שאפיינה את דרישת פקיד מנהל האוכלוסין פחתה, ועם זאת, קיימים מקרים לא מעטים בהם פקיד מנהל האוכלוסין, רואה עצמו חופשי לדרוש הצגת מסמך כזה או אחר ולהורות על הפסקת הליך הסדרת המעמד בעיצומו, ככל ואותו מבקש מעמד לא הצליח להשיגו.

ככלל, מדובר במסמכים שהדרישה להציגם בפני משרד הפנים, מצויה בגדר סמכות פקידי מנהל האוכלוסין ועם זאת, בשל האופן השרירותי שבו מופסק הליך הסדרת המעמד, עם כישלון מבקש המעמד מלהמציא את המסמך המבוקש, גם אם מטעמים שאינם בשליטתו, ובשל העובדה, כי אין קריטריונים ברורים המאפשרים לקבל פטור מהצגת מסמך כזה או אחר, התחושה המתקבלת הינה, כי פקידי מנהל האוכלוסין שמים להם למטרה להתיש את הפונים אליהם מתוך מטרה לסרבל ולתקוע טריז בגלגלי ההליך.

אין מנוס מלהסיק, כי התנהלותם של פקידי מנהל האוכלוסין נובעת ממדיניות, גם אם אינה רשמית, של משרד הפנים שעניינה, הבאת הפונים אליהם לכלל ייאוש, תוך התשתם.
מסקנה זו מתחזקת לאור "התקפלות" מנהל האוכלוסין ונסיגתו לאחור אל מול עתירות המוגשות על רקע קשיים בירוקרטיים בהצגת מסמכים ו/או בהשגתם.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin