Post

ערר על החלטה של משרד הפנים

ערר על החלטה של משרד הפנים

כל מי שחפץ לערור על החלטה שניתנה בעניינו על ידי איזה מהלשכות המקומיות או גורמי מטה ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים (להלן: "הרשות") יכול להגיש ערר באופן שיפורט להלן (אלא אם כן נקבע אחרת בנוהל הרלוונטי לעניינו).

מהו המועד להגשת ערר?

את הערר יש להגיש לגורם המוסמך ברשות בלא שיהוי ותוך 21 ימים מיום מתן ההחלטה אותה מבקשים לתקוף.

למי יש להגיש את הערר?

ערר יוגש ויידון בפני הגורם המוסמך ברשות בהתאם למדרג הבא –
ערר על החלטת רע"ן בלשכה > למרכז המחלקה;
ערר על החלטת מרכז המחלקה > למנהל הלשכה או לסגנו;
ערר על החלטת מנהל הלשכה ו/או וועדה לשכתית > לראש דסק;
ערר על החלטת ראש דסק > למנהל תחום;
ערר על החלטת מנהל תחום > למנהל אגף מרשם ומעמד;
ערר על החלטת מנהל אגף מרשם ומעמד > למנכ"ל הרשות;

מה הם הפרטים שיש לכלול בערר?

פרטים מזהים של העורר (אזרחותו, מספר תעודת זהות או דרכון, מענו, מספר הטלפון וכיו"ב). בנוסף, יש לכלול בערר תיאור תמציתי של ההחלטה נושא הערר והמועד שבו ניתנה, פירוט העובדות שעליהן מסתמך העורר וכן את הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבסס הערר.
לאחר מתן ההחלטה בערר תישלח לעורר הודעה מנומקת בכתב.

חשוב שיודגש, ככלל, הגשת ערר, כאמור, הינה שלב הכרחי לצורך מיצוי הליכים, זאת עובר לפנייה לערכאות – הגשת ערר לבית הדין לעררים ו/או ערעור מנהלי (ובמקרים מסוימים, עתירה מנהלית) לבית המשפט לעניינים מנהליים.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin