Post

סוגי אשרות ורישיונות ישיבה בישראל

סוגי אשרות (ויזות) ורישיונות ישיבה בישראל

במדינת ישראלאזרח זר שחפץ להיכנס לתחומה צריך לבקש אשרה מתאימה. בהקשר זה, יש להבחין בין כניסה לישראל לבין ישיבה בה.

 הכניסה לישראל, משמע חצית גבולותיהואילו הישיבה בישראל, משמע שהייה בהככלל, כניסה לישראל מחויבת באשרה ואילו הישיבה בישראל מעבר ל-90 ימים מחויבת ברישיון ישיבה.

חוק הכניסה לישראל והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את סוגי האשרות ורישיונות הישיבה שמוסמך שר הפנים ו/או מי מטעמו לתת ובאילו תנאים, כמפורט ברשימה שלהלן –
   
סוג האשרה
 
תוקף
 
הערות
 
1
אשרת ורישיון לישיבת מעבר – ב/2  
עד 5 ימים
ניתן להאריכה עד
 10 ימים
 
2
 
אשרה ורישיון ישיבת   ביקור – ב/1
 
תייר - עד 3 חודשים
ניתן להאריכה, לכל
היותר, עד לשנתיים
 
עובד זמני – עד
3 חודשים
 
ניתן להאריכה עד 5 שנים (תקופת ההארכה הראשונה עד שנתיים ולאחריה כל תקופה עד שנה)
 
3
אשרת ורישיון ישיבת
ארעי – א/5
 
עד 3 שנים
ניתן להאריכה, ללא הגבלה,
בכל פעם, עד שנתיים
 
4
אשרת ורישיון ישיבת
קבע
 
לצמיתות
 
 
5
 
אשרה ורישיון ישיבת 
ארעי - עולה בכוח - א/1
 
מוגבלת עד 3 שנים
 
מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה
 לפי חוק השבות
 
6
 
אשרה ורישיון ישיבת 
ארעי - תלמיד - א/2
   
למטרת לימודים או השתלמות
 
7
 
אשרה ורישיון ישיבת 
ארעי - איש דת- א/3
   
לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו בישראל לפי הזמנת מוסד דת
 
8
 
אשרה ורישיון ישיבת 
ארעי - קרוב – א/4
   
קרובו (בן זוגו או ילדו הקטין) של בעל אשרה ורישיון ישיבה מסוג א/2 או א/3
 
9
 
אשרה ורישיון ישיבת   ביקור - נכנס מסופק – ב/3
 
עד 30 ימים
 
אדם אשר מעמדו לעניין הכניסה לישראל
והישיבה בה איננו ברור
 
10
 
אשרה ורישיון ישיבת   ביקור - מתנדב - ב/4
   
המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה
 זמנית שלא בשכר

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin