Post

נוהל 5.2.0022

נוהל 5.2.0022 - הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים

הנוהל קובע את סדרי העבודה של הוועדה המייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, בבואה לבחון בקשות למתן מעמד בישראל מכוח "חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1953" שאינן עומדות בקריטריונים הקבועים בנהלים השונים. דהיינו, הנוהל עסקינן מאפשר מתן מעמד בישראל משיקולים הומניטריים לזרים שאינם זכאים לכך לפי הנהלים 'הרגילים'.

מאחר ותכלית הנוהל הוא בחריגים – אלו שקשה לצפתם ולהגדירם מראש, הושם דגש מיוחד בנוהל על הפן הפרוצדורלי שנועד להבטיח כי השיקולים ההומניטריים ייבחנו בצורה שקולה ומאוזנת על ידי וועדה בין-משרדית המורכבת מנציגי משרדי הממשלה ומוסדות המדינה השונים, כך שיינתן ביטוי לתמהיל מגוון ורחב ככל שניתן של שיקולים והשקפות.

מחד, נקודת המוצא היא כי למדינה נתון שיקול דעת רחב למי להתיר ועל מי לאסור את הכניסה בשעריה ואת השהות בתחומה. מאידך, המדינה אינה רוצה ובטח שאינה רשאית לנהוג בשרירות בעניין זה. לשם כך, הותקנו על ידי משרד הפנים נהלים הקובעים קריטריונים מנחים לטיפול בסוגיות שונות, שיחדיו יוצרים מתחם של נסיבות ונימוקים אשר ויצדיקו מתן פריבילגיה לזרים המבקשים לבוא בשעריה של המדינה.

ככל שהדבר נוגע לנתינים זרים שאינם זכאים להסדרת מעמדם בישראל מכוח הנהלים 'הרגילים', מדיניות משרד הפנים היא לבחון הענקת מעמד רק במידה ומתקיימים לגביהם טעמים חריגים, מיוחדים וכבדי משקל (שנהוג לכנותם נסיבות הומניטריות), שראיות מנהליות מתאימות בצדן. בהקשר זה נעיר, כי אין בעצם ההתערות וההסתגלות של הזרים לחיים בישראל ואימוצם את השפה והתרבות, משום טעם מיוחד הנכלל בגדרי מדיניות זו.

ככלל, הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים איננה מחויבת ליתן לפונים אליה סעד. החלטותיה הן החלטות שמחוץ לנוהל, לפי שיקול דעתה, במקרים שבהם נסיבות הומניטריות מיוחדות מצדיקות התייחסות ספציפית וסטייה מן הכלל. דרכה היא לשקול כל מקרה לגופו, ולהחליט לגביו אם מוצדק וראוי לנהוג בו לפנים משורת הדין. כמו כן, הוראות הנוהל דנן אינן כובלות את שיקול דעתה של הוועדה הבין-משרדית. גם אם החליטה לגבי עניין שבא לפניה, כי יש מקום לסטות מן הכלל המורה על גירוש וליתן סעד, אין היא מחויבת לסעד מסוים דווקא. ביכולתה להחליט על המשך ההליך המדורג כפי שהוא, וביכולתה ליתן סעד אחר. מדובר הרי בהטבה, ולא בזכות קנויה.

החלטות הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים ושיקוליה, זוכים להתערבות מצומצמת מצד בתי המשפט, הן בשל שיקול הדעת הרחב הנתון לשר הפנים בהפעלת סמכויותיו על פי חוק הכניסה לישראל, כאמור, והן בשל העדר אמות מידה מוגדרות לאותם שיקולים הומניטאריים.

על פי נוהל ועדת השגה לזרים במשרד הפנים, מוסמך יו"ר ועדת ההשגה לדון בהשגות על החלטת הרשות, למעט החלטות שר הפנים בבקשות למתן אשרה ורישיון ישיבה מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1953 על פי הנהלים המפורטים בנוהל האמור וביניהם גם נוהל הוועדה הבין-משרדית עסקינן. חשוב להדגיש, כי הפנייה לוועדת ההשגה היא שלב הכרחי של מיצוי ההליכים המנהליים קודם להגשת עתירה בפני בית המשפט המוסמך, אם וכאשר יוחלט לעשות כן.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin