Post

היתר להעסקת עובד זר סיעודי

היתר להעסקת עובד זר סיעודי

התנאים לזכאות

ככלל, אדם נזקק שאינו שוהה במסגרת מוסדית, אפשר ויימצא זכאי לקבלת היתר להעסקת מטפל סיעודי שהוא עובד זר, בכפוף לנתוניו האישיים ולעמידתו בתנאים שיפורטו להלן:

מטופל שהגיע לגיל הפרישה

יהא זכאי להעסיק עובד זר אם במבחן התלות (ADL) שנערך לו מתוקף זכאותו לגמלה ובמסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי צבר הוא 4.5 נקודות ADL, או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד או על החלטת ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי המאשרת זכאות בשיעורים 168% ו-150% או 84% ו-75% (מופחתים בשל הכנסות) לגמלת סיעוד גם ללא מבחן תלות.

מטופל בקבוצת הגיל דלעיל שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל גובה הכנסתו, יידרש לבצע את מבחן התלות באמצעות פניה ישירה ליחידת ההיתרים – ענף הסיעוד במסגרת הבקשה להעסקת עובד זר סיעודי.

מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה אם צבר 4 נקודות לפחות במבחן תלות.
ככלל, גיל הפרישה לגבר נע בין הגילאים 65-67 וגיל הפרישה לאישה נע בין הגילאים 60-64, בהתאם לחודש הלידה.
בקשה להארכת תוקף היתר העסקה קיים, יוארכו ללא צורך בבחינה נוספת, במידה ולא חל שינוי בנסיבות ובמצבם של המטופלים.

מטופל מגיל 18 ועד גיל הפרישה

נקבעה למטופל זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי (אם זו נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, יוכל לדרוש לקיים בחינה מחודשת).

קטין

הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובמידה והתקיימה לפחות אחת הנסיבות שלהלן:
• ללא ליווי ועזרת מטפל, הימצאותו של הילד במסגרת לימודית לא תתאפשר;
• נבצר מילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית והוא נזקק לליווי או השגחה רוב שעות היום;
• נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד כשהוא נמצא בביתו (טיפול והשגחה בשעות הלילה).

נכי פעולות איבה ונכי צה"ל

ועדת מלווים במשרד הביטחון, או ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, קבע כי המטופל זכאי ל-17 שעות ליווי ביום לפחות.

נכי עבודה

המטופל מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי".

אופן הגשת הבקשה להעסקת עובד זר

לצורך הגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד זר סיעודי, חובה לצרף ו/או למלא את כל המסמכים הבאים:
• טופס א' – בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים;
• טופס ב' – התחייבות מעסיק;
• טופס ג' – הצהרת ויתור על סודיות רפואית;
• אישור תשלום אגרת בקשה מופחתת בסך 290 ₪;
• צילום ת.ז. + ספח של המטופל או של נציגו, אם אינו כשיר לשמש כמעסיקו של העובד הזר;
• במידה והמטופל חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות;

בנוסף לרשימה דלעיל, אפשר ובנסיבות מסוימות ידרשו גם המסמכים שיפורטו להלן:

מטופל קשיש שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו –

• "טופס בקשה לביצוע מבחן תלות";
• אישור תשלום אגרת בקשה מלאה בסך 570 ₪ – באמצעות שני שוברים, הראשון בסך 290 ₪ עבור אגרת הבקשה המופחתת, השני בסך 280 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה–מבחן תלות;
• את הבקשה על צירופיה יש לשלוח ליחידת ההיתרים – ענף הסיעוד (יש לשלוח אישורים מקוריים/מאומתים על ידי עו"ד);

חולה העומד להשתחרר מבית החולים –

• טופס ה' – בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי;

קטין

• אישור המוסד החינוכי בו רשום הילד לגבי השעות הרגילות בהן הילד שוהה שם;
• חוו"ד רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל וחוו"ד רשויות הרווחה;
• טופס ד' – תצהיר, חתום בפני עו"ד וכן את הדו"ח הרפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה;

נכה עבודה, נכה איבה, נכה צה"ל – אישור על זכאות

נסיבות מיוחדות מכוחן ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר סיעודי

מטופל בעל צרכים מיוחדים – מטופל שצבר בין 2.5 ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסף לכך מתקיימת אצלו אחת הנסיבות המפורטות להלן:
• גר עם נכה נוסף במשפחה;
• נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70;
• הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16;
• חולה במחלה ממארת או מחלה קשה ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום;

חולה העומד להשתחרר מבית החולים – המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. ההיתר יינתן לתקופה של שלושה חודשים בלבד ויאפשר העסקת עובד זר הנמצא כדין בישראל בלבד, ולא יאפשר הבאת עובד מחו"ל;

קשישים המטופלים על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון (הורים שכולים ואלמנות צה"ל) – יש לצרף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום וכן מסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש;

יודגש, כי מתן היתר במקרים אלו כפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.

הנחיות כלליות

• במידה ותאושר העסקת העובד זר ויינתן ההיתר, יש לפנות לאחת הלשכות הפרטיות המורשות לצורך רישום עובד זר על שמך;
• אסור להעסיק עובד זר ללא רישום בלשכה פרטית וקבלת מכתב השמה מהלשכה המאשר את הרישום;
• עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה, ופיצויי פיטורים וכיו"ב.
• יש לספק לעובד תנאים מיוחדים, כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה, חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים בביתו של המטופל, ביטוח רפואי וכדו'.
• מאחר והיתר העסקה ניתן למעסיק שהוכיח צורך בטיפול או בהשגחה במשך רוב שעות היממה, לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית.
• מטופל המעסיק עובד זר על פי היתר העסקה חייב להעסיק את העובד הזר בשכר חודשי (שישולם לעובד ישירות לח-ן בנק ייעודי שייפתח עבורו) ובמשרה מלאה לפחות.
• על המטופל לפנות ולהירשם באחת מהלשכות הפרטיות בעלות היתר הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד. כמו כן, על המטופל להחזיק מכתב השמה חתום על ידי הלשכה הפרטית ובו פרטי העובד הזר שהותר לו להעסיק;
• על המטופל להעסיק רק עובד זר תחת אשרת עבודה מסוג ב/1 – ענף סיעוד, שהסדרתה תעשה בהתאם לנהלי משרד הפנים והנחיותיו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin