Post

הזמנת עובד זר בענף הסיעוד

הזמנת עובד זר בענף הסיעוד

על המבקש להזמין למדינת ישראל עובד זר בענף הסיעוד לפעול על פי ההנחיות שלהלן:

תנאים כלליים

תנאי מקדים – למבקש ניתן היתר להעסקת עובד זר סיעודי (המבקש נרשם באחת מלשכות כוח האדם המורשות מטעם משרד הפנים להסדרת/הבאת/תיווך עובדים זרים);
• העסקת עובד זר סיעודי תתאפשר בד"כ באמצעות חברות כ"א שלהן רישיון והיתר לתיווך מתאים;
• גילו של העובד הזר אינו עולה על 60;
• לעובד הזר אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה השוהים בישראל כדין ושלא כדין;
• העובד הזר לא שהה בעבר בישראל. אם שהה, אין לגביו הגבלות. ככלל, תקופת שהייתו של העובד הזר בישראל מכוח אשרת שהייה ועבודה מסוג ב/1 לא תעלה על 63 חודשים;

אופן הגשת הבקשה

הגשת טופס בקשה לאשרת כניסה עם פרטיו של העובד;
• צילום דרכונו של העובד הזר – תקף לכל הפחות ל- 3 שנים מעבר למועד הגשת הבקשה;
• תמונות פספורט עדכניות של העובד הזר;
• הצהרה חתומה על ידי העובד, לפיה אין לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל;
• התחייבות המבקש (המעסיק) חתומה על ידי האחרון ועל ידי חברת כוח האדם;
• הצהרה מצד המבקש, לפיה מתחייב הוא שלא להעסיק את העובד ללא ביטוח רפואי;

כאמור, הזמנתו של עובד זר סיעודי תעשה, לרב, באמצעות חברת כ"א שניתן לה היתר מאת משרד הפנים לעשות כן. עם זאת, אפשר שהמבקש עצמו יפעל להבאת עובד זר סיעודי, או אז יידרש הוא לספק הבהרות באשר לזהות העובד וטיב ההיכרות עמו (בד"כ על בסיס היכרות אישית) כדי לשלול אפשרות לתיווך עובדים זרים שלא על פי היתר והרשאה מאת משרד הפנים.

אם תאושר הבקשה תישלח הודעה לקונסוליה הישראלית הרלבנטית, בין היתר, כדי שיהא ניתן להסדיר את הגעתו ארצה של העובד הזר. עם היכנסו תונפק לעובד הזר אשרת שהייה ועבודה מסוג ב/1 לחודש ימים, שלאחריה, בכפוף לקיומו של היתר העסקה בר תוקף, תונפק לעובד הזר אשרת שהייה ועבודה למשך שנה.

בסמוך לפני מועד תפוגת אשרתו של העובד הזר, יהא על המבקש לפעול להארכתה במשרד הפנים.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin