Post

הארכת אשרת ביקור

הארכת אשרת ביקור / תייר (ב/2)

אזרח זר (תייר) ששוהה בישראל מכוח אשרת ביקור מסוג ב/2 יכול, בתנאים מסוימים, להאריך את שהייתו בישראל לתקופה נוספת.

לצורך הארכת שהייתו בישראל נדרש הזר להגיש בקשה מתאימה (באמצעות טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה – אש/3) ולעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים:

א. שהות חוקית בישראל ונוכחות אישית של הזר במעמד הגשת הבקשה;

ב. דרכון תקף לתקופה שלכל הפחות 6 חודשים מעבר לתקופת ההארכה המבוקשת;

ג. תמונת דרכון חזותית עדכנית של המבקש הזר;

ד. מכתב הסבר באשר לבקשה, בצירוף מסמכים התומכים בה –

  •  כשמדובר בסיבות רפואיות – יש להמציא אישורים רפואיים עדכניים של המבקש;
  •  כשמדובר בקשר משפחתי / ידידותי עם אזרח ישראלי – יש להמציא הוכחות לקשר ומכתב הסבר לבקשה וכן העתק צילומי של תעודת הזהות של האזרח הישראלי (המזמין);

במהלך הטיפול בבקשה תיבדק, בין היתר, קיומן של הגבלות (פליליות וביטחוניות) שבעטיין תסורב הבקשה, הפרת התנאים שנקבעו ברישיון השהייה של התייר בישראל, חוקיות שהייתו של התייר בישראל, יכולתו של הזר לכלכל את מחייתו ושהייתו בארץ, מידת הסבירות להשתקעות של האחרון בישראל וכיו"ב.

ככלל, הארכת האשרה לתייר השוהה בישראל תהא בסמכות רע"ן אשרות בלשכת רשות האוכלוסין המקומית, שבסמכותו לאשר בקשה להארכה עד ל- 6 חודשים מיום הכניסה של הזר בשערי המדינה. בקשות להארכה מעבר ל- 6 חודשים תהיינה בסמכות מרכז האשרות באותה הלשכה שבסמכותו להאריך את תוקפה של האשרה עד ל- 12 חודשים. מעבר לתקופה הנ"ל, הארכת אשרות ביקור תהיינה בסמכות מנהל הלשכה, שבסמכותו לאשר את הארכת הביקור עד לתקופה של 27 חודשים.

לאחר שהבקשה נדונה, במידה והוחלט לאשר את הבקשה, תונפק מדבקת הארכת רישיון שתודבק בדרכונו של הזר. אם הוחלט לסרב את הבקשה, תינתן לזר החלטת סירוב מנומקת במסגרתה יידרש הוא ליציאה מישראל תוך פרק זמן של כ- 14 ימים ממועד מתן ההחלטה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin