Post

גיור של מי שאינם אזרחים

גיור של מי שאינם אזרחים

באשר לפרוצדורה, תחילה יש למלא טופס בקשה לפתיחת הליך גיור, בצירוף צילום ת.ז/דרכון ולשלחם לאגף הגיור במשרד ראש הממשלה. בקשה אשר תעמוד בתנאי הסף שקבעה ועדת החריגים, תועבר לטיפול במחוז הגיור הרלוונטי, לאחריה המבקש יוזמן לראיון עם רכז הגיור במחוז – במסגרתו יידרש להציג, בין היתר, מסמכים כגון: תעודת יושר ממדינת המקור מאושרת ומאומתת באפוסטיל, תמצית קורות חיים, הבהרה בכתב באשר לסיבת הגיור וזיקתו ליהדות וכיו"ב). בהתאם להתרשמותו של רכז המחוז וטיב המלצתו, תובא הבקשה לדיון נוסף בפני ועדת החריגים. תשובה ועדת החריגים תינתן למועמד עד ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום הגשת הבקשה.

אם וככל שתתקבל תשובה חיובית, יוכל המועמד לגיור להאריך את אשרת שהייתו עד לסיום הליך הגיור (לאחר שתוגש למשרד הפנים בקשה להארכתה). כמו כן, רק לאחר קבלת תשובה חיובית יהא ניתן להמשיך בהליך הגיור ולהירשם לאולפן גיור. במקרה של תשובה שלילית ניתן לערער במכתב למנהל ועדת החריגים לגיור.

לקראת סיום לימודי הגיור יוזמן המועמד לגיור לראיון נוסף עם רכז הגיור המחוזי, ולאור המלצתו תחליט הוועדה אם לאשר את השלמת הגיור בבית הדין.

אזרחי זרים המבקשים לקבל את אישור הוועדה בעודם בחו"ל, נדרשים לשלוח לוועדה את הבקשה לגיור בצירוף צילום ת.ז/ דרכון והמסמכים הרלבנטיים.

בין הפונים לבתי הדין לגיור בבקשה להתגייר בולטים, בין היתר: בנים לאב יהודי בעלי זהות יהודית, עולים שעלו ארצה על פי חוק השבות החפצים לאמץ את מורשתם היהודית, מי שנישאו בנישואים אזרחיים ליהודים וחפצים להתחתן כדת משה וישראל וזוגות הבאים להירשם לנישואין ונמצא שאחד מהם אינו יהודי על פי ההלכה (בשל גיור שאינו מוכר וכד').

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin