Post

גיור בישראל

גיור בישראל

הגיור הוא בעצם תהליך בסופו יוכל אדם שאינו יהודי להצטרף לדת היהודית ולעם ישראל. ככלל, כל אדם ראוי להיות מועמד לגיור, בתנאי שבבסיס אקט הגיור כוונה כנה של האחרון. הגיור נעשה מבחירה אישית ולא ניתן לגייר אדם נגד רצונו. תהליך הגיור הינו דו סטרי – מחד, רצונו של המתגייר להתקבל לעם היהודי ומאידך, רצון והסכמה (של בית הדין לגיור) לקבלו ולצרפו לעם היהודי. הגיור הופך למעשה את המתגייר ליהודי לכל דבר ועניין ו"שווה" לאלו שנולדו יהודים – דהיינו, נולדו לאם יהודייה.

תהליך הגיור כולל מס' שלבים, כשהעיקריים הם –

1) הגשת בקשה ופתיחת תיק הגיור (בבית הדין המיוחד לגיור);

2) לימודי יהדות באחד מאולפני הגיור;

3) דיון בבית הדין לגיור;

4) עריכת ברית מילה (לגברים), או טבילה (לנשים).

לרב, תהליך הגיור נמשך כ-10 חודשים עד שנה ונערך במסגרת קורסים ייעודים ללימוד יהדות המוצעים על ידי המדינה ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה. בסיום הקורס, מתקיים מבחן בבית הדין לגיור – במידה והמועמד לגיור עמד במבחן וביתר תנאי בית הדין בהצלחה מתקבל הוא בחיוב ליהדות.

חשוב לציין, כי הרבנות מכירה בגיור האורתודוכסי כגיור הרשמי התקף במדינת ישראל (ניתן להתגייר גם בבית דין בחו"ל בתנאי שזה מוכר על ידי הרבנות בישראל). לכן, ככלל, רק אדם שהתגייר גיור אורתודוכסי מוכר, יראו בו (ובצאצאיו) יהודי והגיור יהא תקף לכל מטרה לרבות, נישואין, גירושין, קבורה וכוי"ב.

לאחר קבלת אישור בית הדין באשר לסיום התהליך, יועבר האישור לאגף הגיור בירושלים לשם קבלת תעודת גיור ותעודת המרת דת שיאפשרו את הרישום המתגייר כיהודי במרשם האוכלוסין. אם המתגייר אינו אזרח, יוכל הוא לפנות למשרד הפנים באזור מגוריו לאחר קבלת תעודת ההמרה על-מנת שיכיר בזכאותו לאזרחות ישראלית מכוח חוק השבות.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin