Post

אפוסטיל Apostille

אפוסטיל Apostille

המונח אפוסטילApostille מקורו בשפה הצרפתית ומשמעותו 'אישור'. עסקינן באישור המונפק על ידי רשות מוסמכת של מדינה, המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (תעודת נישואין, תעודת יושר, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שמנפיקה אחת מרשויות המדינה) ומאשר כי התעודה הציבורית רשמית, מקורית, והונפקה על ידי הרשות המוסמכת מטעם אותה מדינה.
מטרת האפוסטיל היא להעיד על קבילות המסמך המוצג ולמנוע את שרשרת האימותים להם היה נדרש אדם שביקש להציג תעודה ציבורית ממדינה אחת במדינה אחרת.
בעבר, עד לחתימת אמנת האג בשנת 1961 – המכונה 'אמנת האפוסטיל', צריך היה אדם לאמת את התעודה הציבורית ברשות המוסמכת שהנפיקה אותה, לאמת את חתימת אותה רשות במשרד החוץ של אותה מדינה, וכאילו לא די בכך, לאמת את חתימת משרד החוץ בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה בה הוא מבקש להציג את המסמך.
כאן המקום לציין, כי הליך האימות הקודם, כאמור, נדרש גם כיום באותם מקרים בהם אדם מבקש להציג תעודה ציבורית של מדינה אחת במדינה אחרת, כשאחת מאותן מדינות אינה צד לאמנת האג.
על אמנת האג חתומות מרבית מדינות אירופה, ארצות הברית ומספר מדינות באמריקה הלטינית – רשימת המדינות המלאה מופיעה באתר האינטרנט של משרד החוץ.
במדינת ישראל, סעיף 29 ל'פקודת הראיות' קובע את ההגדרה ל'תעודה ציבורית' – "תעודה של אחד הגופים המנויים להלן שהיא מעשה חקיקה, שיפוט או ביצוע, או רשומה של אחד הגופים המנויים להלן, ובכלל זה תעודה המוחזקת כרשומה, בין שנעשתה בדרך רשמית ובין בדרך אחרת. ואלה הגופים:
• מדינת ישראל או הרשות הריבונית של שטח ארץ שמחוץ לישראל;
• משרדי ממשלה, רשות מקומית, בית משפט, בית דין, גוף אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, או כל גוף רשמי אחר של ישראל או של שטח ארץ שמחוץ לישראל;
• עובד מדינה, עובד של רשות ריבונית של שטח שמחוץ לישראל או עובד מוסד;
• תעודה ציבורית שהוצאה לפני שנת 89 אינה דורשת אימות;

ככלל, כאשר אדם מבקש להציג מסמך רשמי בישראל, יידרש הוא להצגת תעודה ציבורית מקורית בלבד. כמו כן, לתעודה שאינה ערוכה בשפה המקובלת בישראל (עברית, ערבית, אנגלית), יש לצרף תרגום משפת המקור לשפה העברית או האנגלית. התרגום צריך להיות מאומת על ידי הנציגות הישראלית או נוטריון.

באותם המקרים בהם אדם מבקש להציג תעודה ציבורית שלא אושרה כנדרש, יופנה הוא לאישור התעודה בנציגות ישראל בחו"ל. ישנה אפשרות שהמבקש יפנה לאשר את התעודה בישראל, בנציגות של המדינה הזרה שהנפיקה את התעודה. בנוסף, כאשר יש קושי מיוחד באישורה של התעודה, ניתן לפנות למחלקה הקונסולרית של משרד החוץ הישראלי בירושלים – למדור הקונסולרי (באמצעות פנייה בדואר רשום או על ידי הגעה אישית).

פרוצדורת האפוסטיל נפוצה, בין היתר, בהליכי משרד הפנים השונים להסדרת מעמדם (הענקת רשיונות ישיבה) של בני זוג זרים של אזרחי ישראל, בבקשות לאישורי לימודים, אשרות עבודה וכיו"ב.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן

belaw-admin