חוק בתי משפט לענינים מינהליים

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000

מטרה (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
1. חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.
הגדרות
2. בחוק זה –
"ענינים מינהליים" – ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;
"רשות" – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;
"החלטה של רשות" – החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.
בית משפט לענינים מינהליים
3. (א) בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן – בית משפט לענינים מינהליים).
(ב) שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.
(תיקון מס' 28) תשס"ז-2007
(ג) מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן – סגן הנשיא); על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.
הרכב
4. (א) בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.
(ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
סמכות בית המשפט
5. בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית);
(2) ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן – ערעור מינהלי);
(3) תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן – תובענה מינהלית);
(תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(4) ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.
העברת דיון בעתירה מינהלית
6. מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
שינוי התוספות
7. שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן.
עילות, סמכויות וסעדים
8. בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי.
צו ביניים
9. בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע.
רשם
10. (א) רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן – הרשם).
(ב) פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים.
(ג) ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים.
ערעור
11. פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון.
בקשת רשות ערעור
12. (א) פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.
(ב) לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" –
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(1) החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(1א) החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית;
(2) החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו;
(3) החלטה בענין חיסיון;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 37) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 49) תש"ע-2010
(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין-לאומית, למעט החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41(ג)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ב) החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ג) החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ד) החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ה) החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ו) אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ז) דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ח) דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3ט) דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;
(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008
(3י) החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית;
(4) ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
ביצוע ותקנות
13. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –
(1) קביעת אגרות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
(2) סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;
(3) הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה.
תחולת חוק בתי המשפט
14. הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה.
תיקון פקודת האגודות השיתופיות – מס' 6
15. בפקודת האגודות השיתופיות, בסעיף 51, המספרים "9, 12" – יימחקו.

תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) – מס' 9
16. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 15 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בתוך שלושה חודשים" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בתוך אותה תקופה" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים".
תיקון פקודת התעבורה — מס' 52
17. בפקודת התעבורה, בסעיף 14ו –
(א) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(ב) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) – בטלים.
תיקון חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) – מס' 3
18. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א–1961, אחרי סעיף 14 יבוא:
"ערעור
14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים".
תיקון חוק הרשויות המקומיות (ביוב) – מס' 3
19. בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, בסעיף 31 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המושב של ועדת הערר וידון בו שופט יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים".
תיקון חוק התכנון והבניה – מס' 50
20. בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 –
(1) בסעיף 106(ד), בפסקה (3), במקום "לערער" יבוא "לעתור" ובמקום "השלום" יבוא "לענינים מינהליים";
(2) בסעיף 158ה –
(א) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "לערער לבית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ערעור" יבוא "עתירה" והמילים "הדן בערעור" – יימחקו.
(3) בסעיף 158יב –
(א) בסעיף רטן (ב), במקום "לערור לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";
(ב) בסעיף קטן (ד)(3), במקום "לערער עליה לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";
(4) בסעיף 158מא(א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לענינים מינהליים";
(5) בסעיף 198(ח), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(6) פרק י'1 שכותרתו "עתירות בעניני תכנון ובניה" – בטל;
(7) בתוספת הרביעית, בסעיף 16 –
(א) בסעיף קטן (ג), במקום "בית המשפט המחוזי שידון בערעור בדן יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(ב) סעיף קטן (ד) – בטל.
תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 17
21. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 –
(1) בסעיף 7ד –
(א) כותרת השוליים תהיה "עתירה בענין החלטה או קביעת תנאי";
(ב) בסעיף קטן (א), במקום "להגיש ערעור לבית משפט השלום או לבית משפט לענינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "הערעור" יבוא "העתירה".
תיקון חוק פיקוח על בתי ספר – מס' 5
22. בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אחרי סעיף 14 יבוא:
"ערעור
14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים."
תיקון חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) – מס' 5
23. בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976 –
(1) בסעיף 6 –
(א) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(ב) סעיף קטן (ג) – בטל;
(2) בסעיף 7, המילה "ערעור" – תימחק, ובמקום "בהם" יבוא "בו".
תיקון חוק העונשין – מס' 54
24. בחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בסעיף 229, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן (א) רשאי לעתור לביטולו לבית משפט לענינים מינהליים."
תיקון חוק העתיקות – מס' 2
25. בחוק העתיקות, תשל"ח- 1978, אחרי סעיף 36 יבוא:
"ערעור 36א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים."
תיקון חוק העמותות – מס' 4
26. בחוק העמותות, תש"ם- 1980 –
(1) בסעיף 4(ג), במקום "לבקש מבית המשפט" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";
(2) בסעיף 6 –
(א) כותרת השוליים תהיה "עתירה";
(ב) במקום "לערער על כך לפני בית המשפט המחוזי" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים", במקום "4(ב)" יבוא "4(ג)" ובמקום "לערער" יבוא "לעתור".
תיקון חוק בתי המשפט – מס' 27
27. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984, בסעיף 40, אחרי פסקה (1) יבוא:
"(1א) עתירה מינהלית, ערעור מינהלי ותובענה מינהלית, לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס- 2000."
תיקון חוק חופש המידע
28. בחוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998, בסעיף 17(א), במקום "לבית המשפט המחוזי" יבוא "לבית משפט לענינים מינהליים".
תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים
29. בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח- 1998, בסעיף 11 –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";
(2) סעיף קטן (ג) – בטל.
תחילה
30. תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.
הוראות מעבר
31. הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו.
צו תשס"ב-2001
תוספת ראשונה
(סעיף 5(1))
צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
1. ארנונות – עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
2. חופש המידע – החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
3. חינוך – החלטה של רשות בעניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט:
(1) החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית הקובעת כללים או הנחיות בענינים האלה:
(א) תקצוב;
(ב) תכניות לימודים;
(ג) הכשרת עובדי הוראה;
(2) החלטה בענין מתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) החלטה בעניני השכלה גבוהה.
צו תשס"ב-2001
4. מועצות דתיות –
(א) החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה כאמור הטעונה אישור הממשלה או אישור שר; לענין זה, "אישור" – בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א- 1971, לרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
5. מכרזים – עניני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שענינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 49) תש"ע-2010
6. עמותות וחברות לתועלת הציבור –
(1) החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, למעט לפי פרק ז' לחוק האמור;
(2) החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.
(תיקון מס' 51) תשע"א-2010
7. רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
(תיקון מס' 74) תשע"ב-2012
7א. הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012.
צו תשס"ב-2001
8. רשויות מקומיות –
(א) החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור שר הפנים; לענין זה, "אישור" – בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
(תיקון מס' 84) תשע"ד-2013
(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין למעט החלטה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, והחלטה לפי הסעיף האמור כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988; לענין זה "מועצת רשות מקומית" – לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.
9. תיירות – עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976.
10. תכנון ובניה –
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 63) תשע"א-2011 (תיקון מס' 89) תשע"ד-2014
(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.
צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(ב) החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) סעיף 5 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964;
(2) פרק ג' לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965;
(3) חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966;
(4) סעיף 21א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;
(5) חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), תש"ן-1990;
(6) סימן ה' בפרק ז' לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, תשנ"ד-1994;
(7) חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), תשנ"ד-1994;
(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008
(8) סעיף 23 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
11. כלי היריה – החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר.
צו תשס"ח-2007 (תיקון מס' 65) תשע"א-2011 (תיקון מס' 70) תשע"ב-2012
12. מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952:
(1) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(2) סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
(3) חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א1 ו-3ג;
(תיקון מס' 48) תש"ע-2010
(4) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;
(5) חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;
(6) חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005;
(7) חוק השמות, התשט"ז-1956;
(תיקון מס' 70) תשע"ב-2012
(8) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.
צו תשס"ב-2001
13. דיור ציבורי – החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, למעט סעיף 12, ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח- 1998, וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל.
צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 19) תשס"ה-2005
14. תעבורה –
(א) החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה;
(תיקון מס' 19) תשס"ה-2005
(ב) החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף 5 בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005.
(תיקון מס' 20) תשס"ו-2005
(ג) החלטה של המנהל לפי סעיפים 2 ו-6 עד 9 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005.
(תיקון מס' 59) תשע"א-2011
(ד) החלטה של רשות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011.
(תיקון מס' 68) תשע"א-2011
(ה) החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית, לפי פרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.
צו תשס"ב-2001
15. שיפוץ בתים ואחזקתם – החלטה של רשות לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם-1980.
(תיקון מס' 3) תשס"ב-2001
16. מפלגות – שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף 8(ב) לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992.
(תיקון מס' 5) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
17. שירות נתוני אשראי – החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.
(תיקון מס' 6) תשס"ב-2002
18. רישום נותני שירותי מטבע – החלטה של הרשם לענין רישום נותני שירותי מטבע כאמור בסעיף 11י לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
19. בעלי חיים –
(תיקון מס' 83) תשע"ד-2013
(1) החלטה של המנהל לפי סעיף 16 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;
(תיקון מס' 83) תשע"ד-2013
(2) החלטה של רשות לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.
(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005
20. משק הדלק – החלטה של המנהל בבקשה לפי סעיף 3(ג) לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005.
(תיקון מס' 9) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
21. הסדרת עיסוק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(1) החלטה של המועצה לפי סעיפים 7, 10, 11, 29(ב) או 37(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;
(תיקון מס' 58) תשע"א-2011
(2) (נמחקה);
(תיקון מס' 16) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ז-2007 (תיקון מס' 53) תשע"א-2011
(2א) החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), 10(א) ו-(ד), 31ב, 31ג, 31ד, 31ה, 31ו, 31יא ו-42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ט-2006
(2ב) פקודת המיילדות;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(3) חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(4) חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(5) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט סעיפים 25א עד 25ה, למעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(6) חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(7) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 – פרק ט';
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(8) החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(9) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(10) פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(11) חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(12) פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(13) חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(14) פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיפים 44, 47א עד 47ג ו-63 לפקודה;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(15) חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(16) חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(17) חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991;
(תיקון מס' 49) תש"ע-2010
(18) (נמחקה);
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(19) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(20) חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(21) חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
(22) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001;
(תיקון מס' 29) תשס"ז-2007
(23) חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
(תיקון מס' 31) תשס"ח-2008
(24) החלטת המנהל לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;
(תיקון מס' 34) תשס"ח-2008
(25) החלטה לפי סעיפים 7, 8 ו-16 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008;
(תיקון מס' 38) תשס"ח-2008
(26) החלטה של המנהל לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008;
(תיקון מס' 79) תשע"ג-2012
(27) החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
(תיקון מס' 11) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשס"ה-2005
22. שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –
(1) החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו-19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י"א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
(תיקון מס' 17) תשס"ה-2005
(2) החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.
(תיקון מס' 13) תשס"ה-2005
23. איכות הסביבה –
(1) החלטה של רשות לפי סעיף 3א לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;
(תיקון מס' 21) תשס"ו-2006
(2) החלטת ממונה לפי פרק ג' לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005;
(תיקון מס' 26) תשס"ז-2007
(3) החלטת ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;
(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008 ת"ט תשע"א-2011
(4) החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ה) לחוק האמור;
(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008
(5) אישור שנתן גורם ביטחוני בכיר לפי סעיף 21(ד)(1) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;
(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009
(6) החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י"ד לפקודת המכרות, למעט לפי פרק ד' לחלק האמור;
(תיקון מס' 52) תשע"א-2011
(7) החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011;
(תיקון מס' 57) תשע"א-2011
(8) החלטות המנהל או הממונה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;
(תיקון מס' 64) תשע"א-2011
(9) החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לפי סעיף 11ח לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;
(תיקון מס' 73) תשע"ב-2012
(10) החלטה של רשות לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012;
(תיקון מס' 75) תשע"ב-2012
(11) החלטה של רשות לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012;
(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005
24. היטלי סחר – החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991; בפרט זה, "החלטה" – למעט התקנת תקנות.
(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005
25. פדויי שבי – החלטה של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי, לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
26. הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה –
(תיקון מס' 85) תשע"ד-2013
(1) החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;
(2) החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:
(1) החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954;
(2) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959;
(3) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959;
(4) תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת השכלה מקצועית או השכלה גבוהה), התשכ"ד-1964;
(5) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987;
(תיקון מס' 85) תשע"ד-2013
(3) החלטה של רשות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, כמפורט להלן:
(1) החלטה של העובד הסוציאלי הראשי לפי סעיף 15ז;
(2) החלטה של ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט;
(3) החלטה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיף 35א.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
27. חתימה אלקטרונית – החלטה של הרשם לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
28. מאגרי מידע – החלטה של הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
29. משק הגז הטבעי – החלטה של רשות לפי סעיפים 18(ב), 21, 30(ג) ו-74 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.
(תיקון מס' 22) תשס"ו-2005
30. ספורט – החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור.
(תיקון מס' 23) תשס"ו-2006 ת"ט תשס"ז-2006
31. תאגידים ביטחוניים – החלטות לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005.
(תיקון מס' 25) תשס"ז-2007
32. עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים –
(תיקון מס' 76) תשע"ב-2012
(1) החלטה של רשות לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
(תיקון מס' 26) תשס"ז-2007
(2) החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;
(תיקון מס' 49) תש"ע-2010
(3) (נמחקה);
(תיקון מס' 29) תשס"ז-2007
(4) החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
(תיקון מס' 30) תשס"ח-2007
(5) החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה;
(תיקון מס' 31) תשס"ח-2008
(6) החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991;
(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008
(7) החלטת הממונה לפי סעיף 52 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;
(תיקון מס' 42) תשס"ח-2008
(8) החלטת ממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;
(תיקון מס' 42) תשס"ח-2008
(9) החלטת מנהל לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;
(תיקון מס' 44) תשס"ט-2009
(10) החלטת מנהל רשות המים לפי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;
(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009
(11) החלטת הממונה לפי פרק ד' בחלק י"ד לפקודת המכרות.
(תיקון מס' 33) תשס"ח-2008
33. בריאות – החלטת ועדה הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.
(תיקון מס' 77) תשע"ב-2012
34. (נמחק).
(תיקון מס' 45) תש"ע-2010
35. רכישה לצורכי ציבור – החלטה של רשות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.
(תיקון מס' 47) תש"ע-2010 (תיקון מס' 50) תשע"א-2010
36. חיילים בשירות קבע –
(א) החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש"ע-2010 (להלן – חוק שירות הקבע):
(1) סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:
(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;
(ב) הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;
(2) הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;
(3) אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;
(4) אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור;
(תיקון מס' 50) תשע"א-2010
(ב) החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א-2010.
צו תשע"א-2010 צו (מס' 2) תשע"א-2010
37. שוטרים וסוהרים –
(1) החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של המשטרה;
(2) החלטה בעניין המנוי בסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר.
(תיקון מס' 54) תשע"א-2011
38. החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011, למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור.
(תיקון מס' 55) תשע"א-2011
39. אגודות שיתופיות – החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות.
(תיקון מס' 56) תשע"א-2011
40. הפחתת סכומי תמיכה – החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
(תיקון מס' 58) תשע"א-2011
41. חקלאות –
(1) החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005;
(2) החלטה של רשות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011;
(תיקון מס' 66) תשע"א-2011
(3) החלטה של רשות לפי חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011;
(תיקון מס' 71) תשע"ב-2012
(4) החלטה של רשות לפי פקודת היערות;
(תיקון מס' 62) תשע"א-2011
42. בדיקת מינויים – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988.
(תיקון מס' 61) תשע"א-2011
43. החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור ובין השאר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף.
(תיקון מס' 67) תשע"א-2011
44. הגנה על הציבור מפני עברייני מין – החלטה של רשות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, למעט החלטת ראש ענף טיפול ושיקום בבתי הסוהר לפי סעיף 20ז(ה) לחוק האמור.
(תיקון מס' 78) תשע"ב-2012
45. כבאות והצלה – החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, למעט:
(1) החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק האמור;
(2) החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה, הפסקת כהונתו של הנציב או השעייתו;
(3) החלטת שר לפי סעיף 34 לחוק האמור;
(4) החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 51 לחוק האמור.
(תיקון מס' 80) תשע"ג-2013
46. תאגידי מים וביוב – החלטה של רשות לפי סעיף 6ט(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.
(תיקון מס' 81) תשע"ג-2013
47. תרבות – החלטה של רשות לפי סעיפים 4(ד), 8(ד) ו-36 לחוק הגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013.
(תיקון מס' 82) תשע"ד-2013
48. תקינה –
(1) החלטה של רשות לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, ולמעט החלטה לפי סעיף 6 עד 8(א), 9(ב), 9(ג), 11(א), 12א או 16 לחוק האמור;
(2) החלטה של רשות לפי סעיף 2א(ו) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979.
(תיקון מס' 87) תשע"ד-2014
49. שירות לאומי-אזרחי – החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014.
(תיקון מס' 88) תשע"ד-2014
50. קידום התחרות בענף המזון – החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים לפי סעיפים 7(ב) ו-16(ד) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.
צו תשס"ב-2001
תוספת שניה
(סעיף 5(2))
1. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות למעט בעניני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים.
צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
2. ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55(א1) לפקודת התעבורה.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
2א. ערעור לפי סעיף 64(ג1) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
2ב. ערעור לפי סעיף 8 לחוק החשמל, התשי"ד-1954.
3. ערעור לפי סעיף 14א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכא-1961.
4. ערעור לפי סעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962.
(תיקון מס' 36) תשס"ח-2008
5. ערעור לפי סעיפים 198(ז), 14(ד) לתוספת השלישית ו-16(ג) לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
6. ערעור לפי סעיף 14א לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.
(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005
6א. ערעור לפי סעיף 11(ג) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
7. ערעור לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976.
8. ערעור לפי סעיף 36א לחוק העתיקות, תשל"ח-1978.
(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005
9. ערעור לפי סעיף 8(ו) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998.
צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 65) תשע"א-2011
10. ערעור לפי סעיפים 13כא, 13לא ו-13לב בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
(תיקון מס' 70) תשע"ב-2012
10א. ערעור לפי סעיף 30ו לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.
(תיקון מס' 4) תשס"ב-2002
11. ערעור לפי סעיף 28(ב)(7) לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.
(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005
12. ערעור לפי סעיף 10 בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005.
(תיקון מס' 32) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 60) תשע"א-2011
13. ערעור לפי סעיף 102ה(ד) לחוק המשטרה, התשס"ו-2006.
(תיקון מס' 39) תשס"ח-2008
14. ערעור לפי סעיפים 3(ו), 4 ו-17(ו) לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008.
(תיקון מס' 39) תשס"ח-2008
15. ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
(תיקון מס' 47) תש"ע-2010
16. ערעור לפי סעיף 28(ד) לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12 לחוק שירות הקבע, וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע.
(תיקון מס' 47) תש"ע-2010 (הוראת שעה) תשע"ב-2012
17. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.
(תיקון מס' 58) תשע"א-2011
18. ערעור לפי סעיף 11(ד) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011.
(תיקון מס' 59) תשע"א-2011
19. ערעור לפי סעיפים 7(ה) ו-39(ה) לחוק הטיס, התשע"א-2011.
(תיקון מס' 66) תשע"א-2011
20. ערעור לפי סעיף 16(ד) לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.
(תיקון מס' 69) תשע"ב-2012
21. ערעור לפי סעיף 4א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.
(תיקון מס' 72) תשע"ב-2012
22. ערעור לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.
(תיקון מס' 78) תשע"ב-2012
23. ערעור לפי סעיפים 38(ו) ו-110(ג)(5) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012.
תוספת שלישית
(סעיף 5(3))
1. תובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפסקה 5 לתוספת הראשונה.
(תיקון מס' 24) תשס"ו-2006
2. תביעה כאמור בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.
54678313
5129371

אהוד ברק יוסף ביילין, ראש הממשלה שר המשפטים, עזר ויצמן אברהם בורג, נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

* פורסם ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 190 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2).
תוקן ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401 – תיקון מס' 1 בסעיף 18 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א–2000 כפי שתוקן שם.
ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 422 (ה"ח תשס"א מס' 2979 עמ' 518) – תיקון מס' 2 בסעיף 43 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס"א–2001.
ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 עמ' 17 (ה"ח תשס"א מס' 3027 עמ' 768) – תיקון מס' 3 בסעיף 2 לחוק המפלגות (מס' 12) תשס"ב–2001.
ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146 — צו תשס"ב–2001.
ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 85 (ה"ח תשס"א מס' 3011 עמ' 676) – תיקון מס' 4 בסעיף 101 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב–2002.
ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 116 (ה"ח תשנ"ח מס' 2658 עמ' 104) – תיקון מס' 5 בסעיף 55 לחוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002.
ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 395 (ה"ח תשס"ב מס' 3084 עמ' 294) – תיקון מס' 6 בסעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון (תיקון), תשס"ב–2002.
ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 216) – תיקון מס' 7 בסעיף 28 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002.
ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 53 עמ' 182) – תיקון מס' 8 בסעיף 13 לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), תשס"ה-2005.
ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 124 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 43 עמ' 90) – תיקון מס' 9 בסעיף 46 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005.
ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 212 (ה"ח תשס"ב מס' 3126 עמ' 612) – תיקון מס' 10 בסעיף 27 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005.
ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 332 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 11 בסעיף 14 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ה מס' 2004 מיום 9.6.2005 עמ' 477 (ה"ח תשס"ב מס' 3179 עמ' 917) – תיקון מס' 12 בסעיף 18 לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.9.2008. תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 148 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 268 עמ' 170) – תיקון מס' 12 (תיקון) בחוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס' 1), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 9.6.2006.
ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 515 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 110 עמ' 514) – תיקון מס' 13 בסעיף 12 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005.
ס"ח תשס"ה מס' 2012 מיום 7.7.2005 עמ' 689 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 140 עמ' 246) – תיקון מס' 14 בסעיף 15 לחוק היטלי סחר (תיקון מס' 3), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.10.2005.
ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 15; ר' סעיפים 43-45 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשס"ו מס' 2052 מיום 22.2.2006 עמ' 257; תחילתה ביום 8.8.2005. ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 15 (תיקון) תשס"ו-2006 בסעיף 36 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; ר' סעיפים 37, 38, 69 לענין תחילה והוראות מעבר. ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 369 עמ' 416) – תיקון מס' 15 (תיקון מס' 2) בסעיף 9 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), תשס"ח-2008; ר' סעיף 10 לענין תחילה.
ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 935 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 804) – תיקון מס' 16 בסעיף 46 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ת"ט ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 388; תחילתו ביום 10.2.2006.
ס"ח תשס"ה מס' 2026 מיום 10.8.2005 עמ' 963 (ה"ח תשס"ב מס' 3182 עמ' 936) – תיקון מס' 17 בסעיף 18 לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2006.
ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 977 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 172 עמ' 618) – תיקון מס' 18 בסעיף 12 לחוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ה מס' 2028 מיום 21.8.2005 עמ' 992 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 135 עמ' 214) – תיקון מס' 19 [במקור מס' 19] בסעיף 13 לחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), תשס"ה-2005.
ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 15 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 141 עמ' 298) – תיקון מס' 20 בסעיף 16 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), תשס"ו-2005.
ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 167 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 184 עמ' 894) – תיקון מס' 21 בסעיף 30 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007.
ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 146 עמ' 474, ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 48 עמ' 140) – תיקון מס' 22 בסעיף 36 לחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ו מס' 2047 מיום 2.1.2006 עמ' 185 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 17 עמ' 208) – תיקון מס' 23 בסעיף 26 לחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), תשס"ו-2006. ת"ט ס"ח תשס"ז מס' 2073 מיום 21.12.2006 עמ' 28; תחילתו ביום 2.1.2006.
ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 280 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 93 עמ' 232) – תיקון מס' 24 בסעיף 41 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.
ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 64 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 25 בסעיף 19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 11.1.2007.
ס"ח תשס"ז מס' 2080 מיום 1.2.2007 עמ' 101 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 114 עמ' 178) – תיקון מס' 26 בסעיף 21 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.7.2007.
ס"ח תשס"ז מס' 2096 מיום 30.5.2007 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 169 עמ' 592) – תיקון מס' 27 בסעיף 3 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 33), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.10.2007.
ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 384 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 298 עמ' 612) – תיקון מס' 28 בסעיף 9 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 45), תשס"ז-2007.
ס"ח תשס"ז מס' 2105 מיום 26.7.2007 עמ' 411 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 274 עמ' 186) – תיקון מס' 29 בסעיף 48 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז-2007; תחילתו ביום 31.12.2007.
ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 171 – צו תשס"ח-2007; תחילתו ביום 2.3.2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324, ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 142 עמ' 134) – תיקון מס' 30 בסעיף 25 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007; תחילתו ביום 1.1.2008 ור' סעיף 28 לענין תחולה.
ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 142) – תיקון מס' 31 בסעיף 4 לחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 134 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 303 עמ' 638) – תיקון מס' 32 בסעיף 12 לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 2), תשס"ח-2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2144 מיום 31.3.2008 עמ' 405 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 68 עמ' 236) – תיקון מס' 33 בסעיף 41 לחוק השתלת אברים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.5.2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 438 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 153 עמ' 189) – תיקון מס' 34 בסעיף 11 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.2.2015. תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2470 מיום 7.8.2014 עמ' 773 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 854 עמ' 432) – תיקון מס' 34 (תיקון).
ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 447 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 171 עמ' 288) – תיקון מס' 35 בסעיף 10 לחוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, תשס"ח-2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 369 עמ' 416) – תיקון מס' 36 בסעיף 8 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), תשס"ח-2008; ר' סעיף 10 לענין תחילה.
ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 341 עמ' 212) – תיקון מס' 37 בסעיף 9 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 52), תשס"ח-2008; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 730 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 170 עמ' 276) – תיקון מס' 38 בסעיף 55 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ח מס' 2173 מיום 30.7.2008 עמ' 749 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 239 עמ' 350) – תיקון מס' 39 בסעיף 42 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 30.9.2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 111 עמ' 126, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 210 עמ' 209) – תיקון מס' 40 בסעיף 91 לחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2011 (ת"ט ס"ח תשע"א מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 200; תחילתו ביום 1.1.2011).
ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 810 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 104) – תיקון מס' 41 בסעיף 7 לחוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 24), תשס"ח-2008.
ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 874 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 42 בסעיף 15 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.
ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 43 בסעיף 3 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2011.
ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 236 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 44 בסעיף 120 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.
ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 237 עמ' 414) – תיקון מס' 45 בסעיף 26 לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), תש"ע-2010.
ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 379 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 402 עמ' 674) – תיקון מס' 46 בסעיף 32 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), תש"ע-2010; ר' סעיף 34(ב) לענין תחילה.
ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 382 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 458 עמ' 26) – תיקון מס' 47 בסעיף 17 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 21 לענין תחולה והוראות מעבר.
ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 502 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 426 עמ' 290) – תיקון מס' 48 בסעיף 35 לחוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.
ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 484 עמ' 358) – תיקון מס' 49 בסעיף 8 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 59), תש"ע-2010; תחילתו ביום 15.12.2010 ותחולתו על הליכים שהוגשו מאותו יום.
ק"ת תשע"א: מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 125 – צו תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.11.2010. מס' 6953 מיום 20.12.2010 עמ' 281 – צו (מס' 2) תשע"א-2010; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.
ס"ח תשע"א מס' 2258 מיום 9.11.2010 עמ' 12 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 336 עמ' 200) – תיקון מס' 50 בסעיף 3 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010.
ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 49 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 51 בסעיף 26 לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), תשע"א-2010; ר' סעיף 27 לענין תחילה.
ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 514 עמ' 1116) – תיקון מס' 52 בסעיף 57 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.3.2011.
ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6, 65) – תיקון מס' 53 בסעיף 17 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2285 מיום 28.3.2011 עמ' 665 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 368 עמ' 90) – תיקון מס' 54 בסעיף 36 לחוק לפינוי שדות מוקשים, תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 685 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 341 עמ' 222) – תיקון מס' 55 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 687 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 315 עמ' 140) – תיקון מס' 56 בסעיף 2 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 461 עמ' 40) – תיקון מס' 57 בסעיף 81 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"א מס' 2292 מיום 6.4.2011 עמ' 774 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 405 עמ' 704) – תיקון מס' 58 בסעיף 40 לחוק תכנון משק החלב, תשע"א-2011; תחילתה ביום 6.10.2011.
ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 908 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 482 עמ' 245) – תיקון מס' 59 בסעיף 192 לחוק הטיס, תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2302 מיום 30.6.2011 עמ' 948 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 603) – תיקון מס' 60 בסעיף 6 לחוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 999 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 380 עמ' 136) – תיקון מס' 61 בסעיף 21 לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, תשע"א-2011; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 562 עמ' 416) – תיקון מס' 62 בסעיף 5 לחוק הספורט (תיקון מס' 7), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.1.2012.
ס"ח תשע"א מס' 2312 מיום 11.8.2011 עמ' 1047 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 598 עמ' 1258) – תיקון מס' 63 בסעיף 36 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 546 עמ' 282) – תיקון מס' 64 בסעיף 10 לחוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 20), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.10.2011 ור' סעיף 13 לענין הוראות מעבר.
ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1074 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 550 עמ' 312) – תיקון מס' 65 בסעיף 9 לחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.6.2014 ור' סעיף 10 לענין תחולה והוראות מעבר.
ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1080 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 511 עמ' 1098) – תיקון מס' 66 בסעיף 24 לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, תשע"א-2011; תחילתו שנה מיום פרסומו.
ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 67 בסעיף 32 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.
ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 563 עמ' 420) – תיקון מס' 68 בסעיף 42 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), תשע"א-2011; תחילתו ביום 15.9.2011.
ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 633 עמ' 160) – תיקון מס' 69 בסעיף 5 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6), תשע"ב-2012; ר' סעיף 6 לענין תחולה והוראות מעבר.
ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 594) – תיקון מס' 70 בסעיף 8 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), תשע"ב-2012.
ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 134 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 574 עמ' 570) – תיקון מס' 71 בסעיף 11 לחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), תשע"ב-2012 (ת"ט מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 262; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 5).
ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 219 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 472 עמ' 150) – הוראת שעה בסעיף 3(2) לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), תשע"ב-2012; ר' סעיף 4 לענין תחילה, תוקפה לשלוש שנים.
ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 221 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 439 עמ' 97) – תיקון מס' 72 בסעיף 3 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), תשע"ב-2012.
ס"ח תשע"ב מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 248 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 607 עמ' 1338) – תיקון מס' 73 בסעיף 37 לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), תשע"ב-2012.
ס"ח תשע"ב מס' 2361 מיום 3.6.2012 עמ' 442 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 534 עמ' 1332) – תיקון מס' 74 בסעיף 51 לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"ב מס' 2372 מיום 26.7.2012 עמ' 559 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 675 עמ' 686) – תיקון מס' 75 בסעיף 70 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012; ר' סעיף 73 לענין תחילה.
ס"ח תשע"ב מס' 2376 מיום 5.8.2012 עמ' 627 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 665 עמ' 434) – תיקון מס' 76 בסעיף 16 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), תשע"ב-2012.
ס"ח תשע"ב מס' 2377 מיום 5.8.2012 עמ' 649 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 696 עמ' 896) – תיקון מס' 77 בסעיף 41 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012; תחילתו ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 37(א)(1) לאותו חוק.
ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 745 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600) – תיקון מס' 78 בסעיף 142 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 8.8.2012.
ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 460 עמ' 168) – תיקון מס' 79 בסעיף 41 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 193 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 80 בסעיף 60 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013.
ס"ח תשע"ג מס' 2407 מיום 6.8.2013 עמ' 220 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 711 עמ' 1228) – תיקון מס' 81 בסעיף 42 לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ותוקפו שלוש שנים.
ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 23 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 82 בסעיף 24 לחוק התקנים (תיקון מס' 10), תשע"ד-2013; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"ד מס' 2412 מיום 7.11.2013 עמ' 36 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 770 עמ' 874) – תיקון מס' 83 בסעיף 8 לחוק לתיקון מחלות בעלי חיים (מס' 6), תשע"ד-2013.
ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 819 עמ' 146) – תיקון מס' 84 בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2013.
ס"ח תשע"ד מס' 2424 מיום 26.12.2013 עמ' 204 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 693 עמ' 858) – תיקון מס' 85 בסעיף 22 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35), תשע"ד-2013; תחילתו ביום 1.1.2014.
ס"ח תשע"ד מס' 2435 מיום 5.3.2014 עמ' 321 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 713 עמ' 1294) – תיקון מס' 86 בסעיף 41 לחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014; תחילתו שנתיים מיום פרסומו.
ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 393 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 787 עמ' 1138) – תיקון מס' 87 בסעיף 29 לחוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014.
ס"ח תשע"ד מס' 2447 מיום 27.3.2014 עמ' 454 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 769 עמ' 830) – תיקון מס' 88 בסעיף 50 לחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014.
ס"ח תשע"ד מס' 2469 מיום 7.8.2014 עמ' 760 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 841 עמ' 354) – תיקון מס' 89 בסעיף 33 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014; ר' סעיף 34 לעניין הוראת שעה.

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il. 

וכמובן להשאיר פרטים בטופס צור קשר בלחיצה כאן